Vertrouwt u bepaalde declaraties of facturen niet, heeft u het idee dat er wordt gesjoemeld met de rittenadministratie of wordt er geld overgemaakt naar rekeningen die u onbekend zijn, dan kunt u overwegen om dit te laten onderzoeken. Hiermee verkrijgt u duidelijkheid over wat er precies aan de hand is. In het kader van een onderzoek kunnen diverse onderzoeksmethodieken worden ingezet: open bronnen onderzoek, financieel administratief onderzoek, het horen van betrokkenen en digitaal forensisch onderzoek van email- en computerbestanden.

Verdenkt u een van uw medewerkers van diefstal of verduistering of verdwijnen er steeds goederen uit uw magazijn en heeft u geen idee wie van uw medewerkers hierbij betrokken is? Een onderzoek kan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een verborgen camera in de ruimte waar de goederen verdwijnen. Hiermee kunt u mogelijk iemand op heterdaad betrappen. De inzet van dergelijke opsporingsmethodieken is wel aan strenge voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover graag en kunnen een dergelijk onderzoek uitvoeren.

Een medewerker is al langere tijd wegens ‘ziekte’ afwezig. U ontvangt echter signalen dat de medewerker ondertussen elders werkzaam is of dat hij voor zich zelf begonnen is. Een onderzoek kan het bewijs hiervan leveren en kan u als werkgever in staat stellen om een ontslagprocedure te starten. Dit bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door een tijdelijke observatie van de werknemer.

Wordt er wel heel veel getankt met de tankpas van de zaak, wordt er in het weekend regelmatig zonder uw toestemming gereedschap van de zaak mee naar huis genomen, wordt de bedrijfsauto ook gebruikt voor privéritjes… Dit soort zaken betitelen we als misbruik van bedrijfsmiddelen. Hierdoor lijdt uw bedrijf schade. Met een onderzoek wordt niet alleen het misbruik beëindigd, er wordt ook een signaal mee afgegeven richting de organisatie dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd.

Het lekken van informatie is een veel voorkomende integriteitsschending. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het (al dan niet online) doorspelen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar een concurrent of het doorspelen van bepaalde informatie naar de media om het bedrijf of een medewerker in diskrediet te brengen. Dit kan uw bedrijf veel schade opleveren. Met de opkomst van sociale media en de steeds verdergaande digitalisering van organisaties, is het steeds makkelijk om informatie door te spelen. Een forensisch digitaal onderzoek kan uitkomst bieden.

Als er binnen uw organisatie een melding wordt gedaan van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, is het belangrijk dat dit serieus wordt genomen en dat de melding wordt opgepakt. Een slachtoffer gaat namelijk niet over een nacht ijs voor het doen van een melding. Daarnaast is de emotionele impact van dit soort meldingen groot, zowel voor het slachtoffer als de andere betrokkenen. Seksuele intimidatie is niet de enige vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook pesten, discriminatie en andere vormen van intimidatie komen voor. In een aantal gevallen is onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er onduidelijkheid bestaat over wat er precies is voorgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de melder en de beschuldigde beiden een andere lezing van de gebeurtenissen hebben. Ook kan een onderzoek belangrijk zijn als de impact van een kwestie dusdanig groot is binnen de organisatie dat er eerst duidelijkheid moet komen over de feiten, voordat de organisatie (rechtspositionele) maatregelen kan treffen. Hier leest u meer over onze werkwijze bij onderzoeken.

Wanneer uw organisatie een nieuwe medewerker aanneemt, kan het wenselijk zijn om deze persoon te laten screenen. Zeker wanneer het gaat om de invulling van een zogenaamde kwetsbare functie. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe medewerker veel te maken gaat krijgen met gevoelige c.q. vertrouwelijke informatie of indien hij of zij verantwoordelijk is voor grote budgetten. Een pre-employment screening kan in zo’n geval raadzaam zijn. Ook wanneer u met een nieuwe partij zaken gaat doen, kan het soms wenselijk zijn om deze partij te laten screenen. Meer weten over de verschillende soorten screening en het belang hiervan? Lees hier verder.

Ben u als advocaat betrokken bij een complexe rechtszaak en wilt u dat bepaalde beweringen worden getoetst? Of bent u op zoek naar bewijs of informatie dat uw betoog kan ondersteunen, maar heeft u niet de expertise of de tijd om dit zelf uit te zoeken, dan staan wij u graag bij met een feitenonderzoek.

Indien u preventief wilt werken aan een veilige en integere organisatie om zo te voorkomen dat medewerkers misstappen begaan of integriteitsschendingen plegen, verzorgen wij graag een workshop voor u. Workshops zijn bij ons maatwerk. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden. Alvast meer weten? Hier leest u meer over ons aanbod.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer worden een steeds groter aandachtspunt voor veel organisaties, ook gelet op de maatschappelijke aandacht hiervoor. Zijn er in uw organisatie geen concrete signalen of meldingen over dit onderwerp, maar heeft u vermoedens dat er wel iets speelt? Of vindt u het simpelweg belangrijk om te weten hoe er in uw organisatie door medewerkers naar dit onderwerp wordt gekeken en wat hun eventuele ervaringen hiermee zijn? Onze nulmeting geeft inzicht in de mogelijke aard en omvang van dit onderwerp binnen uw organisatie.

De nulmeting bestaat uit een online enquête onder medewerkers, die volledig anoniem kan worden ingevuld. Optioneel kunnen wij daarnaast ook verdiepingsinterviews uitvoeren. De uitkomsten van de nulmeting verwerken wij in een heldere rapportage met concrete aandachtspunten voor uw organisatie. Op grond hiervan kunt u – indien nodig – vervolgacties of verbeterpunten doorvoeren om de sociale veiligheid van medewerkers binnen uw organisatie te vergroten.

Een nulmeting is bij ons altijd maatwerk en kan ook uitgevoerd worden ten aanzien van verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie pesten, discriminatie, intimidatie en agressie & geweld.