Contact

Wilt u sparren over een integriteitskwestie? Bel ons vrijblijvend!

Meer informatie?

Bel of stuur ons een email!

Pre-employment screening

Wanneer uw organisatie een nieuwe medewerker aanneemt, kan het wenselijk zijn om deze persoon te laten screenen vanuit het oogpunt van integriteit. Zeker wanneer het gaat om de invulling van een zogenaamde kwetsbare functie. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe medewerker veel te maken gaat krijgen met gevoelige c.q. vertrouwelijke informatie of indien hij of zij een cruciale positie gaat bekleden binnen de organisatie. Aan dit soort medewerkers wordt terecht hoge eisen gesteld; zij dienen betrouwbaar te zijn en zorgvuldig om te gaan met de informatie die aan hen wordt toevertrouwd. Ook dienen zij geen (persoonlijke) belangen te hebben die in strijd zijn met de organisatiebelangen en moeten zij niet gevoelig zijn voor ongewenste beïnvloeding van buitenaf. Een pre-employment screening kan in zo’n geval raadzaam zijn.

Risicoanalyse integriteit / wethoudersscreening

Tegenwoordig speelt bij elke verkiezing het onderwerp integriteit een rol. Zijn de nieuwe bestuurders wel integer? Hebben zij geen nevenfuncties die het risico op belangenverstrengeling met zich meebrengen? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat de kansen op ondermijning worden geminimaliseerd? Kortom, het onderwerp integriteit staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Een screening van wethouders is tegenwoordig verplicht. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werden in de meeste gemeenten de nieuwe bestuurders ook al aan een integriteitstoets of risicoanalyse integriteit onderworpen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor een Basisscan Integriteit laten ontwerpen. Onze integriteitsscreening is hierop gebaseerd en voldoet aan de checklist van BZK.

Een screening van een bestuurder is echter geen garantie voor integer handelen in de toekomst. Dergelijk handelen kan naar onze mening ook niet of nauwelijks worden voorspeld. Daarvoor spelen te veel factoren een rol. Een screening van een bestuurder leidt dan ook nooit tot groen of rood licht voor het uitoefenen van de functie. Maar door wethouders te screenen laat de gemeente zien dat zij waarde hecht aan een integer bestuur en wordt er bewustzijn gecreëerd bij de nieuwe bestuurders van de mogelijke dillema’s en integriteitsvraagstukken waarmee zij kunnen worden geconfronteerd. Wij ondersteunen uw gemeente hierbij graag.

Achtergrondonderzoek bedrijven

Als u zaken gaat doen met een nieuwe partij, dan wilt u er uiteraard zeker van zijn dat deze wederpartij betrouwbaar is. Het is dan belangrijk om te weten of de beoogde wederpartij financieel gezond is en dat het doen van zaken met deze organisatie u geen reputatieschade oplevert. In die gevallen kan het raadzaam zijn om een achtergrondonderzoek in te stellen naar de wederpartij.

Bij een dergelijk onderzoek worden een aantal open bronnen geraadpleegd, waaronder bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Optioneel kunnen aanvullende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd, maar daarvoor is instemming en medewerking van de wederpartij noodzakelijk.

Het resultaat van een achtergrondonderzoek is een inventarisatie van mogelijke risico’s die kleven aan het doen van zaken met de betreffende partij, waaronder financiële risico’s en risico’s op reputatieschade. Het is daarmee een verstandige check, voorafgaand aan een nieuwe samenwerking.